TOP

Nội dung hoạt động

Trong thời gian diễn ra hoạt động, Hiệp sĩ tiến hành tạo mới hoàn thành 50 lần tạo mới nhiệm vụ treo thưởng có thể được nhận thưởng

Vật phẩm Hình ảnh Số lượng
Nguyên liệu ma pháp 1
Kinh nghiệm 1 40.000

Thời gian sự kiện

  • Bắt đầu: 00h00 ngày 16.08.2013.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 26.08.2013.

Lưu ý

  • Vật phẩm trong sự kiện được khóa định cùng nhân vật.
  • Không hạn chế số lần hoàn thành sự kiện.
  • Nguyên liệu ma pháp có thể kết hợp với Vanilla hoặc đổi quà trong sự kiện Lễ hội kem.